Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl

Załącznik do Uchwały Nr XXXI.297.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm. );
 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 406);
 3. niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

 

§2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawna, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka została wpisana z dniem 15 czerwca 2000 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Ełku pod numerem 2/2000.
 3. Biblioteka używa skróconej nazwy „ MBP w Ełku”.

 

§3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Ełku zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

 

§4

Nadzór bieżący nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Ełku, zwany dalej „Prezydentem”.

 

§5

Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest Miasto Ełk.

 


 

 

Rozdział 2. Cele i zadania Biblioteki

§6

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Ełku.

 

§7

Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz;
 2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym wydawanie własnych informatorów, biuletynów itp.;
 4. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;
 5. zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;
 6. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 7. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;
 8. współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;
 10. prowadzenie działalności kulturalnej;

 


 

 

Rozdział 3. Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów

§8

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ełku, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§9

Dyrektor Biblioteki podlega Prezydentowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

 

§10

 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 2. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne.

 

§11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

 

§12

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.
 2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

 

§13

 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim.
 2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z Ełkiem, jego mieszkańcami i regionem mazurskim.

 

§14

 1. Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Ełku przy ulicy Armii Krajowej 17B.
 2. Poza siedzibą główną w ramach Biblioteki funkcjonuje placówka biblioteczna – Filia wykonująca swe zadania w siedzibie w Ełku, przy ul. Jana Pawła II 7.

 

§15

 1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.
 2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 


 

 

Rozdział 4. Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§16

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie.

 


 

 

Rozdział 5. Źródła finansowania działalności Biblioteki

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§18

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§19

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

 

§ 20

 1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z:
 1. przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;
 2. przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 3. dotacji z budżetu państwa;
 4. dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;
 5. wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki;
 6. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
 7. środków otrzymanych z innych źródeł.

 

§21

 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.

 


 

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§22

Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.

 


 


Data publikacji: 23.04.2014 (12:58)Data aktualizacji: 11.02.2017 (10:26)
Osoba publikująca: Kamil NiedźwieckiOsoba modyfikująca: Kamil Niedźwiecki
Autor: Kamil Niedźwieckiliczba wejść: 9215
11 lut 2017 (10:26)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:23)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:23)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:22)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:22)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:21)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:21)Kamil Niedźwiecki»Statut
11 lut 2017 (10:21)Kamil Niedźwiecki»Statut
23 kwi 2014 (12:58)Kamil Niedźwiecki»Statut

Przejdź do góry strony