Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin Wypożyczalni gier planszowych

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH  

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

 

1. Regulamin ustala zasady wypożyczeń gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej
w Ełku, zwanej dalej Biblioteką, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej Czytelnikiem.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

 

§ 1. Wypożyczanie

1. Wypożyczenie gry jest usługą odpłatną.

Czytelnik w momencie zapisu do Wypożyczalni Gier Planszowych uiszcza opłatę w wysokości 20 zł. rocznie.

2. Wypożyczeń do domu dokonywać mogą jedynie czytelnicy zapisani do Biblioteki.

3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 14 lat.

4. Każda Gra posiada Kartę Gry, na której Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.

5. Grę można wypożyczać na okres 14 dni.

6. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie jedną grę.

7. Grę można prolongować 1 raz.

8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

9. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

 

§ 2. Przetrzymywanie zbiorów

1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanej gry lub prolongaty terminu zwrotu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w przypadku, gdy gra nie została zamówiona przez innego Czytelnika Biblioteki.

2. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

3. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości

1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień.

4. W razie niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu gry Biblioteka wysyła upomnienie wzywające
do niezwłocznego zwrotu gry. Czytelnik ponosi koszty wysłanych upomnień: - za I upomnienie 10 zł.,
- za II upomnienie 20 zł.

 

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry, które są własnością Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry,
a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny
i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu
z pracownikiem Biblioteki, do: a) odkupienia identycznej pozycji, b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest
z kierownikiem filii, c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego
z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

7. W przypadku udostępnienia swojej karty bibliotecznej innemu użytkownikowi, np. rodzic dziecku, pełną odpowiedzialność materialną ponosi właściciel karty bibliotecznej.

8. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

9. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2015 roku. 


Data publikacji: 19.05.2017 (13:28)Data aktualizacji: 19.05.2017 (13:28)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 3401

Przejdź do góry strony