przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

 Regulamin naboru pracowników

na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Celem regulaminu jest ustalenie zasad postępowania dotyczącego zatrudniania na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.§ 1
Wszczęcie procedury naboru
 
1. Procedurę naboru na wolne stanowisko pracy w MBP w Ełku wszczyna Dyrektor z własnej inicjatywy.
2. Dyrektor w komunikacie o wszczęciu naboru podaje powody, dla których należy przeprowadzić nabór na wolne stanowisko pracy oraz opis stanowiska i zakres czynności.

§ 2
Ogłoszenie o naborze

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się na stronie BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, na tablicy ogłoszeń wewnątrz instytucji oraz na stronie BIP organizatora.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy powinno zawierać:
a) nazwę i adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku,
b) określenie stanowiska,
c) określenie wymagań ze wskazaniem niezbędnych i dodatkowych na danym stanowisku zgodnie z opisem stanowiska,
d) określenie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
e) wskazanie wymaganych dokumentów, 
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Termin do składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia na BIP Biblioteki.

§ 3
Przyjmowanie dokumentów

1. Osoby zainteresowane pracą na wolnym stanowisku pracy w bibliotece składają  dokumenty wskazane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt e w siedzibie Biblioteki.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- referencje,
- oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w formie pisemnej, po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.
4. Nie przyjmuje się dokumentów przed ukazaniem ogłoszenia.

§ 4
Wstępna kwalifikacja kandydatów – analiza dokumentów

1. Dyrektor dokonuje analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na wolne stanowiska pracy w terminie 3 dni od dnia, w którym zgodnie z treścią ogłoszenia zakończono przyjmowanie dokumentów.
2. Dyrektor dokonuje analizy złożonych dokumentów przez kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymogów formalnych.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty.

§ 5
Kwalifikacja końcowa kandydatów

1. Na kwalifikację końcową składają się;
a) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,
b) wyłonienie kandydata do zatrudnienia.
2. O terminie kwalifikacji końcowej Dyrektor informuje wyłącznie wybranego kandydata

w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się ocena.
3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w dokumentach oraz ocena między innymi:
- predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
- posiadanej wiedzy na temat problematyki związanej z funkcjonowaniem biblioteki oraz wolnego stanowiska, którego dotyczy przedmiotowy nabór,
- obowiązków i zakresu czynności na stanowiskach zajmowanych poprzednio,
- celów zawodowych kandydata.


§ 6
Informacja o wynikach naboru

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 1 miesięca.


§ 7
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
3. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane będą przechowywane w bazie 1 miesiąc od ogłoszenia wyników naboru.
Data publikacji: 12.07.2018 (11:21)Data aktualizacji: 12.07.2018 (11:21)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 3244

Copyright © Miejska Biblioteka Publiczna, Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk